Jesteś tutaj:

Nowe programy PFRON w Małopolsce

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W całej Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

W Małopolsce wszystkie – 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa rozwiązuje jeden z istotniejszych problemów tj. brak dostępnego mieszkania.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Program „Mieszkanie dla absolwenta”  będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Cel programu „Dostępne mieszkanie” jest realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Jest to podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. W tym przypadku dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Jak składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON.

Dzięki bardzo dobrej współpracy Oddziału Małopolskiego PFRON ze wszystkimi powiatami już w całej Małopolsce osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z nowych programów.  

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 R.

Czytaj więcej o: UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników, a także obowiązki sprawozdawcze względem PFRON, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatu, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW). Wspólne zaangażowanie wielu podmiotów podejmowane w celu udzielania tego rodzaju wsparcia, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa, z pewnością przełoży się na realną i skuteczną pomoc osobom, które najbardziej jej potrzebują.

W związku z powyższym:

• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• nabór w SOW uruchomiony zostanie dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• profil zaufany lub podpis elektroniczny,

• skany lub zdjęcia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie PEFRON.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie pod nr tel. 41 38 340 84.

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH W 2021 R.

Czytaj więcej o: UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH W 2021 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników, a także obowiązki sprawozdawcze względem PFRON, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatu, wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,

• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• profil zaufany lub podpis elektroniczny,

• skany lub zdjęcia dokumentów wskazanych powyżej (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie PEFRON.

Dziękujemy za Państwa wyrozu`miałość. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie pod nr tel.41 38 340 84.

ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2020r.

PCPR zatrudni lekarzy orzeczników


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie zatrudni lekarzy orzeczników następujących specjalności medycznych:

  • Neurolog
  • Pediatra
  • Okulista
  • Kardiolog
  • Reumatolog
  • Onkolog
  • Laryngolog

    Zespół oferuje elastyczne godziny pracy, atrakcyjne warunki zatrudnienia, pracę w zgranym zespole. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt pod nr tel.: 41 383 49 46

Program „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1061 oraz z 2019 r. poz.1343) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  świadczenie Dobry Start  w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

§  rodzina zastępcza,

§  osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

§  dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

§  dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

§  osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Wniosek – będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie adres: ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)  lub przesłać pocztą na adres PCPR.

Jednocześnie informujemy, że powyższe świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce”, w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia prowadzi Pani Iwona Kot. Więcej informacji pod  linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-startoraznumerem telefonu  41 38 34 084 .

Do góry