Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.

3. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat.

4. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie*;

2) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce i co najmniej 1 rok stażu pracy lub wykształcenie średnie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce i co najmniej 3 lata stażu pracy;

5) nieposzlakowana opinia.

*Poza obywatelami polskimi o stanowisko inspektora, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów Państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Wymagania dodatkowe

Oprócz tego od kandydata wymagane są:

1) Dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów kodeksu postępowaniu administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej,

2) Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, empatia, wrażliwość;

3) Odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów;

4) Kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

5) Biegła znajomość i obsługa pakietu MS Office oraz środowiska Windows.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do zakresu czynności Inspektora w  należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym:
 2. organizowanie działań w zakresie likwidowania barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 3. wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dla osób niepełnosprawnych,
 4. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 5. przedstawienie wniosków do planu finansowego PFRON i sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań w w/w zakresie,
 6. prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z obowiązkami wyżej ustalonymi;
 7. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, podejmowanie inicjatyw
  w środowisku lokalnym oraz konstruowanie programów mających na celu wspieranie osób potrzebujących;
 8. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem mieszkańców do DPS, w tym:
 9. sporządzanie decyzji administracyjnych w wyżej wymienionym zakresie,
 10. wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt w DPS w związku z waloryzacją dochodów osób umieszczonych w DPS przed 01.01.2004r .,
 11. współpraca z Domami Pomocy Społecznej,
 12. sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz odpowiedzialność za prawidłowe ich przygotowanie;
 13. Wykonywanie działań w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd;
 14. Prowadzenie spraw w ramach programu ,,Wyrównywanie Różnic Między Regionami”.

7. Warunki zatrudnienia

1) Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony – sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym zatrudnienie wiąże się z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

2) Pracownik będzie świadczył pracę w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów.

3) Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

8. Wymagane dokumenty

Kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie* dokumentów poświadczających wykształcenie;

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy;

5) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

6) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie* innych dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy.

* Przez potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata.

9. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

10. Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

1) I etap: sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym
i zakwalifikowanie do II etapu;

2) II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z przepisów prawa wymienionych w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia;

3) W przypadku dużej ilości kandydatów, Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przeprowadzeniu w pierwszej kolejności testu z wiedzy i umiejętności wskazanych w pkt 5, a następnie na podstawie wyników tego testu dopuścić do dalszego postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej) nie więcej niż 5 kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik;

11. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

List motywacyjny i życiorys powinny być podpisane przez kandydata. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, przy ul. H. Sienkiewicza 18 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 18
32-200 Miechów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie” w terminie do dnia 25.04.2022 r. do godziny 15.00

Aplikacje niekompletne oraz złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie po terminie określonym w pkt 1 (powyżej) nie będą rozpatrywane (o terminowym złożeniu aplikacji decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie).

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres: pcprmiechow@op.pl lub sekretariat@pcprmiechow.pl  muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

12. Dodatkowe informacje

1) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz obowiązującym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie regulaminem przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko urzędnicze.

2) Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie  oraz na stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.

13. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz U.UE.L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługującym prawach z tym związanych:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
 z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów;

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: pcprmiechow@op.pl

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia procesu naboru przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane;

6) osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,

b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych– na podstawie art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres email: pcprmiechow@op.pl

W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisu prawa lub zawartej umowy. Jeżeli podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ich niepodanie może skutkować nieuwzględnieniem złożonej aplikacji.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 R.

Czytaj więcej o: UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników, a także obowiązki sprawozdawcze względem PFRON, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatu, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW). Wspólne zaangażowanie wielu podmiotów podejmowane w celu udzielania tego rodzaju wsparcia, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa, z pewnością przełoży się na realną i skuteczną pomoc osobom, które najbardziej jej potrzebują.

W związku z powyższym:

• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• nabór w SOW uruchomiony zostanie dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• profil zaufany lub podpis elektroniczny,

• skany lub zdjęcia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie PEFRON.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie pod nr tel. 41 38 340 84.

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH W 2021 R.

Czytaj więcej o: UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH W 2021 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników, a także obowiązki sprawozdawcze względem PFRON, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatu, wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,

• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• profil zaufany lub podpis elektroniczny,

• skany lub zdjęcia dokumentów wskazanych powyżej (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie PEFRON.

Dziękujemy za Państwa wyrozu`miałość. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie pod nr tel.41 38 340 84.

ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2020r.

PCPR zatrudni lekarzy orzeczników


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie zatrudni lekarzy orzeczników następujących specjalności medycznych:

 • Neurolog
 • Pediatra
 • Okulista
 • Kardiolog
 • Reumatolog
 • Onkolog
 • Laryngolog

  Zespół oferuje elastyczne godziny pracy, atrakcyjne warunki zatrudnienia, pracę w zgranym zespole. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt pod nr tel.: 41 383 49 46

Program „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1061 oraz z 2019 r. poz.1343) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  świadczenie Dobry Start  w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

§  rodzina zastępcza,

§  osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

§  dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

§  dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

§  osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Wniosek – będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie adres: ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)  lub przesłać pocztą na adres PCPR.

Jednocześnie informujemy, że powyższe świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce”, w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia prowadzi Pani Iwona Kot. Więcej informacji pod  linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-startoraznumerem telefonu  41 38 34 084 .

Do góry