Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://pcprmiechow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.02.21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak wystarczającego kontrastu w kilku elementach dedykowanej wersji kontrastowej
  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy
  • Nie wszystkie załączniki posiadają dostępną treść
  • Nie wszystkie załączniki posiadają dostępne opisy
  • Filmy nie posiadają napisów
  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych
  • Brak widocznego fokusa na pewnych elementach serwisu

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021.02.21

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020.08.30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Janusz Patyna, adres e-mail: sekretariat@pcprmiechow.pl, telefon: +48 41 383 40 84.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi wejście, które jednocześnie pełni role pochylni, sekretariat znajduje się na parterze

Dostępność pochylni

Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Deklaracja poprawy dostępności

Strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podczas jej najblirzszej przbudowy.