Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której zarówno rodzina jak i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców tych domów. Domy w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy na:
• osób w podeszłym wieku,
• osób intelektualnie i przewlekle somatycznie chorych,
• niepełnosprawnych intelektualnie.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Zasady wnoszenia opłat za pobyt w DPS są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do dps należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Dom Pomocy Społecznej w podziale na poszczególne profile.
Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej od 1 lutego 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w podziale na poszczególne profileKoszty utrzymania mieszkańca
w domu pomocy społecznej od lutego 2023 r.
Telefone-mail
Dom Pomocy Społecznej Caritas Kielecka ul. Młyńska 2
32-250 Charsznica Dom dla osób w podeszłym wieku
4 610,00 zł(41)383 60 52dps.charsznica@caritas.pl caritascharsznica@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej Mianocice 51
32-210 Książ Wielki
Dom dla intelektualnie niepełnosprawnych
4 700,00 zł(41)38 380 22dps_mianocice@interia.pl
Dom Pomocy Społecznej ul. Warszawska 49A
32-200 Miechów Dom dla niepełnosprawnych intelektualnie
5 060,00 zł(41)383 14 90biuro@dps.miechow.net
Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo- Leczniczych DPS-Dom Kombatanta” ul Szpitalna 1B 32- 200 Miechów Dom dla osób w podeszłym wieku5 050,00 zł(41)389 06 70dom.kombatanta@op.pl
Dom Spokojnej Starości ,, Betania ’’ ul. Ks. Skorupki 19
32-200 Miechów Dom dla przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku
5 279,00 zł(41)383 16 48dpsbetania@onet.eu Staszek@onet.pl