Likwidacja barier architektonicznych

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

  • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
  • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
  • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wsparcie realizowane jest za pomocą

SOW – Systemu Obsługi Wsparcia

– Profil w systemie SOW zakłada wnioskodawca lub inna osoba posiadająca profil zaufany.
– Wniosek elektronicznie może złożyć wnioskodawca lub inna osoba która posiada profil zaufany wtedy osoba niepełnosprawna nie musi posiadać profilu zaufanego a jedynie wypełnić pełnomocnictwo do złożenia wniosku które jest dołączone do załączników.

Wyszukujemy odpowiedni rodzaj zadania – REHABILITACJA SPOŁECZNA – potem wniosek – likwidacja barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się – Wypełniamy wniosek elektronicznie i dołączamy do tego wniosku załączniki które trzeba wydrukować, wypełnić i zeskanować do systemu lub zrobić zdjęcie i dołączyć do wniosku jako załączniki.

Po wypełnieniu i dołączeniu wymaganych skanów podpisujemy profilem zaufanym
i przesyłamy do instytucji.

Lista załączników w systemie SOW do każdej likwidacji barier:

Likwidacja barier architektonicznych:

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

• Udokumentowana podstawa prawna zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu),

• Oświadczenie o wysokości dochodów.

• Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Zaświadczenie lekarskie: dla osób posiadających orzeczenie z narządu ruchu lub z kodem; 05R/ 10N – od lekarza pierwszego kontaktu dla osób posiadających orzeczenie z innym kodem – od lekarza specjalisty (ortopeda, reumatolog, neurolog) zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności


• Kosztorys lub wycenę materiałów oraz robocizny.

• Uzasadnienie likwidacji barier. [Proszę opisać jaki jest cel likwidacji barier, co dzięki temu zostanie osiągnięte na ile zostaną poprawione warunki codziennego funkcjonowania ]

• Oświadczenie o przekazaniu dofinansowania na konto innej osoby ponieważ wnioskodawca nie posiada konta bankowego.

• Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu wnioskodawcy.

• Postanowienie z Sądu/Pełnomocnictwo/Zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.

• Pełnomocnictwo.

• Odwołanie pełnomocnictwa.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

• Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

• Oświadczenie o wysokości dochodów.

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Zaświadczenie lekarskie.

• 2 oferty cenowe.

• Uzasadnienie likwidacji barier. [Proszę opisać jaki jest cel likwidacji barier, co dzięki temu zostanie osiągnięte na ile zostaną poprawione warunki codziennego funkcjonowania ]

• Oświadczenie o przekazaniu dofinansowania na konto innej osoby ponieważ wnioskodawca nie posiada konta bankowego.

• Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu wnioskodawcy.

• Postanowienie z Sądu/Pełnomocnictwo/Zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.

• Pełnomocnictwo.

• Odwołanie pełnomocnictwa.

Likwidacja barier technicznych:

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

• Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

• Oświadczenie o wysokości dochodów.

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Zaświadczenie lekarskie.

• 2 oferty cenowe.

• Uzasadnienie likwidacji barier. [Proszę opisać jaki jest cel likwidacji barier, co dzięki temu zostanie osiągnięte na ile zostaną poprawione warunki codziennego funkcjonowania ]

• Oświadczenie o przekazaniu dofinansowania na konto innej osoby ponieważ wnioskodawca nie posiada konta bankowego.

• Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu wnioskodawcy.

• Postanowienie z Sądu/Pełnomocnictwo/Zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.

• Pełnomocnictwo.

• Odwołanie pełnomocnictwa.

Katalog zawierający wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych