Program „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1061 oraz z 2019 r. poz.1343) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  świadczenie Dobry Start  w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

§  rodzina zastępcza,

§  osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

§  dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

§  dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

§  osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Wniosek – będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie adres: ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)  lub przesłać pocztą na adres PCPR.

Jednocześnie informujemy, że powyższe świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce”, w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia prowadzi Pani Iwona Kot. Więcej informacji pod  linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-startoraznumerem telefonu  41 38 34 084 .