Rodzina zastępcza

Powiększ obrazPlakat kampani " i Ty możesz zostać rodziną zastępczą"

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, zawodowej specjalistycznej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają m.in. następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz,

– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

– wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Spełnienie tych warunków weryfikują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów i wizycie w ich miejscu zamieszkania kwalifikują zainteresowanych do udziału w obowiązkowym szkoleniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów, tel. 41 38 34 084.

Plakat kampani " i Ty możesz zostać rodziną zastępczą"